Proč nadační fond?

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.
Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Zdeňka Žádníková Volencová

Návod

Jak můžete pomoci?

A) FINANČNÍM DAREM

Podpořit činnost Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové, včetně možnosti specifikovat účel daru na konkrétní projekt nadačního fondu, můžete na základě darovací smlouvy.

Alternativou k darovací smlouvě je postup, kdy dárce poukáže peněžní prostředky na účet našeho nadačního fondu (bankovním převodem nebo poštovní složenkou) a my mu následně na vyžádání (prostřednictvím e-mailu adresovaného výkonné ředitelce) zašleme poštou potvrzení pro daňové účely.

číslo účtu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové:
309 207 309 / 0800

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (nejčastěji peněžní prostředky, movitá věc, příp. nemovitost), který je realizován na základě darovací smlouvy. Dar může i nemusí být určen na přesně vymezený účel.

V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 8 nebo §20 odstav.8). Dar poskytnutý neziskovým organizacím jako jsou nadace či nadační fondy podmínky tohoto ustanovení zákona splňují.


Daňové výhody pro dárce

Dárce - fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Formulář ke stažení zde.

Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.


Formulář ke stažení zde.

B) SPONZOROVÁNÍM

Od darování je nutné odlišit tzv. sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi - podnikateli. Na rozdíl od daru je tedy sponzoringu možno využít pouze ve vztahu s podnikatelem. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, př. o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Náklady na propagaci a reklamu jsou pro podnikatele daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí "cena" za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk